ระบบสารสนเทศ MIS MedSci

194 คน

จำนวนบุคลากรทั้งหมด

รายละเอียดเพิ่มเติม

69 คน

สายสนับสนุน

รายละเอียดเพิ่มเติม

125 คน

สายวิชาการ (รวมศึกษาต่อ)

รายละเอียดเพิ่มเติม

6 คน

ลาศึกษาต่อ

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถิติจำนวนนักศึกษารับเข้า

ข้อมูลบุคลากร

Area Chart

ข้อมูลบุคลากรแยกตามตำแหน่งทางวิชาการ