• การจัดการศึกษา รายวิชา ประสาทกายวิภาคศาสตร์ ( ๔๑๓๒๐๙ ) โดยคณาจารย์ ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร มีความมุ่งมั่นที่จะการจัดประสบการณ์เรียนรู้ให้กับนิสิต ทันตแพทยศาสตร์ และนิสิตสหเวชศาสตร์ สาขากายภาพบำบัด มหาวิทยาลัยนเรศวร ให้คลอบคลุมทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ ดังนั้นจึงได้จัดทำคู่มือปฏิบัติการประสาทกายวิภาคศาสตร์ขึ้น เพื่อให้นิสิตใช้สำหรับประกอบการศึกษาภาคปฏิบัติการของรายวิชานี้ ที่จะก่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงสร้าง และหน้าที่ของระบบประสาทมนุษย์ได้ดียิ่งขึ้น และทั้งนี้คู่มือปฏิบัติการฯ ยังช่วยส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยตนเองให้กับนิสิต (self- directed learning) ร่วมด้วย