• การสืบค้นข้อมุลทางชีวภาพและชีววิทยาโมเลกุลบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ฐานข้อมูลกรดนิวคลิอิกและโปรตีน การวิเคราะห์ลำดับดีเอ็นเอและกรดอะมิโน การวิเคราะห์โครงสร้างและหน้าที่ของยีนและโปรตีน การวิเคราะห์ความสัมพันะ์ทางต้นกำเนิและวิวัฒนาการ การวิเคราะห์หน้าที่ของยีนในระดับจีโนม ประเภทของฐานข้อมูล การจัดเก็บ การเปรียบเทียบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทางด้านชีวสารสรเทศบนเครือข่ายอินเตอร์เน็ต