Course categories

ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาต้น 
 รายวิชาทดสอบSummary
ชั้นปีที่1 ภาคการศึกษาปลาย 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 2 ภาคการศึกษาปลาย 
 413209 Human Neuroanantomy Summary
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาต้น 
ชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาปลาย 
 266306 ระเบียบวิธีวิจัยเบื้องต้น ปีการศึกษา 2558Summary
 415201 วิชาชีวสารสนเทศศาสตร์พื้นฐาน Basic Bioinformatics ปีการศึกษา 2558/2Summary
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาต้น 
 ชีวสารสนเทศเบื้องต้น ปีการศึกษา2559Summary
 สัมนาทางจุลชีววิทยา ปีการศึกษา 2558 Seminar in Microbiology Summary
 Seminar in Microbiology ปีการศึกษา 2557
 เครื่องมือพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการห้องปฎิบัติการ 266381(ปี4-ปี5) ปีการศึกษา 2556Summary
 266412 Forensic Microbiology ปีการศึกษา 2560Summary
ชั้นปีที่ 4 ภาคการศึกษาปลาย 
 ชีวสารสนเทศเบื้องต้นSummary
ทดสอบการใช้ระบบ 
 รายวิชา ดร.ดามรัศมน สุรางกูรSummary
 รายวิชา ดร.วราภรณ์ เกษกาญจน์Summary
 รายวิชา ดร.รุ่งแสง นาครำไพSummary
 รายวิชา ดร.เนตรนภิส วรรณิสสรSummary
 รายวิชา ดร.จันทร์จิรา วสุนธราวัฒน์Summary
 รายวิชา ผศ.ดร.อรระวี คงสมบัติSummary
 รายวิชา รศ.ดร.ศิริพรรณ สารินทร์Summary
 รายวิชา ผศ.ดร.ธารทิพย์ บุญส่งSummary
 รายวิชา Moodle This course requires an enrolment keySummary